10 rujna 2019

Politika zaštite djece

Politika zaštite djece se odnosi na zajedničke vrijednosti, principe i uvjerenja na području  zaštite djece kojih se Arena Hospitality Group d.d. u svom poslovanju pridržava, a koja predstavljaju ista načela na kojima su utemeljene međunarodne konvencije o zaštiti djeteta. 

Ova politika predstavlja niz praktičnih pravila ponašanja i djelovanja koja će poduzeti svi  zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. u pogledu zaštite djece te navodi oblike ponašanja koja se smatraju  poželjnima kao i ona koja su neprihvatljiva.

CILJ POLITIKE O ZAŠTITI DJECE

 1. Pružanje zaposlenicima Arena Hospitality Group d.d. (i poslovnim partnerima Arena Hospitality Group d.d. koji bi u izvršavanju  svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom kao npr. vanjski servisi za čišćenje  i zakupci) smjernice za efikasnije i sigurnije  ophođenje s djecom;
 2. Izražavanje opredijeljenosti Arena Hospitality Group d.d. da u se u svom poslovanju  pridržava odredbi Konvencije o pravima djece (međunarodni dokument koji sadrži univerzalne standarde o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta, a da se pri tome pod pojmom djeteta  podrazumijeva  osoba do osamnaeste godine);
 3. Preventivni utjecaj na ponašanje zaposlenika u pogledu zaštite djece sa kojima se dolazi u kontakt u poslovanju Arena Hospitality Group d.d.;
 4. Propisivanje postupka prijavljivanja nezakonitog  ponašanja prema djeci;

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI KOJI SE OVOM POLITIKOM ŠTITE

 • zdravlje i sigurnost djece
 • dobrobit i razvoj djece
 • neprihvatljivost nezakonitog i nasilničkog  ponašanja  prema djeci
 • obaveza odraslih (zaposlenika Arena Hospitality Group d.d.) da zaštite djecu u svojoj radnoj okolini
 • poslovni partneri Arena Hospitality Group d.d. koji bi u izvršavanju  svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom obavezni su pridržavati se standarda zaštite djece iz ove politike poštivanje kulture, religije i etničke pripadnosti djece

PRAVILA PONAŠANJA

Zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. i poslovni partneri Arena Hospitality Group d.d. koji bi u izvršavanju  svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom,  ne smiju:

 • Udariti ili na drugi način fizički povrijediti ili fizički zlostavljati djecu;
 • Fizički se ponašati ne neprikladan ili seksualno provokativan način;
 • Imati nepotreban fizički kontakt sa djecom i postupati previše osobno s djecom;
 • Izvršiti spolni odnošaj ili izjednačenu spolnu radnju s djetetom ili navesti dijete da izvrši spolni odnošaj ili izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili  nad samim sobom;
 • Razviti takav odnos sa djecom, koji bi se na bilo koji način mogao smatrati iskorištavajućim ili zlostavljajućim;
 • Djelovati na način koji može biti zlostavljanje ili dovesti dijete u rizik da bude zlostavljano;
 • Koristiti jezične izraze, davati prijedloge ili nuditi savjete djeci koji su neprikladni,uvredljivi ili na bilo koji način ponižavajući;
 • Ne prijavljivati  nezakonito, opasno ili nasilničko ponašanje djece ili učestvovati u njemu;
 • Ponižavati, omalovažavati ili degradirati djecu, ili na drugi način primijeniti bilo koji oblik emocionalnog zlostavljanja;
 • Diskriminirati, različito tretirati ili favorizirati određenu djecu, isključujući drugu;

Zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. i poslovni partneri Arena Hospitality Group d.d. koji bi u izvršavanju svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom, dužni su izbjegavati radnje i oblike ponašanja koji mogu biti protumačeni kao potencijalno zlostavljanje, te moraju u obavljanju svojih radnih prava i obveza:

 • Biti svjesni situacija koje mogu predstavljati rizik po pitanju zaštite djece;
 • Planirati i organizirati rad i radno mjesto  na način da rizik po pitanju zaštite djece svedu na minimum;
 • Izbjegavati zadržavanje nasamo sa djecom, izvan poslovnih aktivnosti;
 • Osigurati da se neadekvatna ponašanja prema djeci sankcioniraju;

Kako bi se osiguralo ispunjenje gore navedenog, Arena Hospitality Group d.d. kao poslodavac i poslovni partner preuzima obavezu:

 • Osigurati upoznavanje svojih zaposlenika i poslovnih partnera (koji bi u izvršavanju  svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom) sa sadržajem Politike zaštite djece;
 • Zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. će s potpisivanjem obrasca izjave preuzeti obavezu poštivanja pravila ponašanja navedenih u Politici zaštite djeteta;
 • Svi poslovni partneri (koji bi u izvršavanju  svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom) će s potpisivanjem  obrasca izjave preuzeti obavezu poštivanja pravila ponašanja navedenih u Politici zaštite djece;
 • U svakom hotelu/kampu/turističkom naselju (ili kod direktora pojedinog profitnog centra ili odjela) dostupan je na uvid primjerak politike zaštite djece;
 • Na memorandumu politike zaštite djece i na memorandumu izjave koju će svi zaposlenici i poslovni partneri (koji bi u izvršavanju  svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom) potpisati navedeni su kontakt podaci o Upravi Arena Hospitality Group d.d. (Pravnoj službi) kojoj se prijavljuje kršenje prava djeteta u radnoj okolini;

Arena Hospitality Group d.d. će poduzeti sve potrebne mjere kojima se štite prava djeteta od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zloporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje od strane nadređenih, poslovnih suradnika i osoba s kojima dijete/maloljetnik redovito dolazi u doticaj.

Zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. i poslovni partneri Arena Hospitality Group d.d. (koji bi u izvršavanju svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom) dužni su prijaviti upravi Arena Hospitality Group d.d. (Pravnoj službi) svaki oblik uznemiravanja djeteta kako bi se sankcioniralo svako nedozvoljeno ponašanje (na temelju odluke Uprave Arena Hospitality Group d.d.), te kako bi se u slučaju potrebe, pravnim putem zatražila zaštita prava djeteta, sukladno odredbama kaznenog zakonodavstva.

Prijava se mora izvršiti: 

1) u pismenom obliku- na adresu Arena Hospitality Group d.d. Pula, Smareglina 3, 52 100 Pula, Hrvatska  ili  e-mailom: [email protected] (s naznakom: za Pravnu službu/politika zaštite djece) ili 2) usmeno na broj telefona 052/217-034 (Uprava Arena Hospitality Group d.d.) ili 052/ 223-811(Centrala Arena Hospitality Group d.d./ Pravna služba). Uprava Arena Hospitality Group d.d. (Pravna služba)  dužna je najkasnije u roku od 1 dana od dana davanja prijave, ispitati ju i poduzeti sve potrebne mjere radi sprječavanja nastanka daljnjeg uznemiravanja. Na isti način mogu se tražiti  tumačenja i informacije vezane za politiku zaštite djece. Zaposlenici Arena Hospitality Group d.d. i poslovni partneri Arena Hospitality Group d.d. (koji bi u izvršavanju svojih ugovornih obaveza mogli doći u kontakt s djecom) mogu u slučaju saznanja o počinjenoj povredi prava djeteta obratiti se i slijedećim institucijama:

 • Izvršiti dojavu (pisanim putem, telefonom, usmenim putem) nadležnom centru za socijalnu skrb (kontakt podaci Centra za socijalnu skrb Pula: Adresa: Sergijevaca 2, Pula, 52100 HR, E-mail: [email protected] , Telefon: +385 52 214 537 , Fax: +385 52 212 458)
 • Podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi (pozivom na  hitni telefonski broj policije 192) ,
 • Ovisno od vrste i težine kaznenog djela (Kazneni zakon  NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18)  podnijeti kaznenu prijavu neposrednom općinskom državnom ili županijskom odvjetništvu (adresa: Kranjčevićeva 8, Pula, tel: 052 222 655, fax: 052 222 691, e-mail adresa: [email protected] ili  Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola, adresa: Kranjčevićeva 8, Pula, tel: 052 300 070, fax: 052 212 584, 052 300 085, e-mail adresa: [email protected]). Ako se zlostavljanje prijavi centru za socijalnu skrb ili policiji oni će podnesenu prijavu uz obavijesti koje su povodom nje prikupili dostaviti državnom odvjetništvu. Ukoliko se prijavu o zlostavljanju djeteta dostavi nenadležnom državnom odvjetništvu prijava će se ustupiti na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu.
 • Podnijeti prijavu pravobraniteljici za djecu u slučaju povrede prava pojedinog djeteta ili na opće pojave koje ugrožavaju prava i interese djece. Prijave se mogu odnositi na usmeno, telefonom ili osobno te u pisanom obliku:poštom, na adresu Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb, na faks broj + 385 1 4921 277, na e-mail [email protected], na posebni e-mail samo za djecu [email protected] 

Ove institucije (tj. njihov broj telefona) evidentirane su u telefonskom imeniku, a informacije o njima mogu se dobiti i na Hrabrom telefonu (broj 0800 0800).

Na području Istarske županije djeluje nekoliko udruga koje se bave zaštitom prava djece:

 • Društvo „Naša djeca“ Pula (Otvoreni telefon–linija pomoći u ostvarivanju dječjih prava u Istarskoj županiji, Adresa: Radićeva 22, 52100 Pula, Tel: 0800 334 400. Otvoreni telefon je besplatan i dostupan svakim radnim danom od 17.00 do 19.00 sati) te
 • Udruga “Sigurna kuća Istra” (Adresa: Koparska 58, 52100 Pula Tel: 052/500-148, E-mail: [email protected] Telefon je dostupan radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te ponedjeljkom i petkom od 8.00 do 14.00 te od 17.00 do 19.00 sati. Dolaskom u Udrugu, uz prethodnu najavu telefonom, moguće je dobiti pomoć psihologa, pravnika i socijalnog radnika).

Ukoliko gosti u objektima Arena Hospitality Group d.d. primijete neki oblik uznemiravanja djeteta te se s namjerom prijave nedozvoljenog ponašanja naspram djeteta obrate zaposlenicima objekta Arena Hospitality Group d.d. u kojem su smješteni, rukovodeći će kadar u dotičnom objektu izvršiti prijavu u ime gosta temeljem njegove pisane prijave događaja ili  uputiti goste na postupak prijavljivanja nedozvoljenog ponašanja naspram djeteta opisan u ovoj politici zaštite djeteta.

ZAŠTITA MALOLJETNIKA PRI ZAPOŠLJAVANJU U ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.

Zakon o radu NN 93/14, 127/17 (u daljnjem tekstu: Zakon o radu)je omogućio maloljetnicima pravo rada, ali je isto tako pojedinim odredbama regulirao način tog rada u skladu sa brojnim konvencijama o temeljnim ljudskim pravima (Direktiva vijeća 94/33 EZ od 22.06.1994.g.o zaštiti mladih ljudi na radu). Zaštita maloljetnika propisana Zakonom o radu nadopunjava se brojnim pravilnicima kojima se utvrđuje dodatna pravna zaštita te posebno ugrožene dobne skupine maloljetnika. Na taj se način iznimno dopušta mogućnost rada maloljetnika, a da se pri tome štite njihova prava, interesi,  njihov psihofizički razvoj, duševni i moralni integritet.

Sklapanje ugovora o radu

Prema članku 19. Zakona o radu, osobe mlađe od petnaest godina i starije od petnaest godina, a mlađe od osamnaest godina koje pohađaju obvezno osnovno školovanje ne smiju se zaposliti. No, zakon propisuje iznimke za slučajeve maloljetnika s navršenih petnaest i starijih od petnaest godina koji ne pohađaju obvezno osnovno školovanje (članak 20. Zakona o radu). Ako zakonski zastupnik (u pravilu roditelj) ovlasti takvog maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik je poslovno sposoban za sklapanje i raskidanje toga ugovora te za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi s ispunjenjem prava i obveza iz tog ugovora ili u vezi s tim ugovorom. Ovlaštenje zakonski zastupnik uvijek ima pravo povući ili ograničiti, te u ime maloljetnika raskinuti  radni odnos. Posebna situacija se javlja kad su zakonski zastupnici u sukobu ili postoji sukob više zastupnika i maloljetnika. U tom slučaju o davanju ovlaštenja odlučuje  tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi, vodeći računa o interesima maloljetnika. Iznimno u slučaju postojanja skrbništva nad maloljetnikom, skrbnik daje ovlaštenje na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. U svakom slučaju, ovlaštenje za sklapanje ugovora o radu mora se dati u pisanom obliku. Svakako, poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika koji nema zakonom propisano ovlaštenje od strane zakonskog zastupnika ili odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19) uređuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Posljedično, kao dodatni instrument zaštite maloljetnika predviđa se i posredovanje srednjoškolskih ustanova pri zapošljavanju redovnih učenika. Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad. Srednjoškolske ustanove obavezne su imati dozvolu ministarstva nadležnog za rad za obavljanje posredovanja za povremeni rad redovnih učenika tj. dužne su se upisati u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad. U slučaju posredovanja srednjoškolskih ustanova, Arena Hospitality Group d.d. (u svojstvu poslodavca – naručitelja posla) sa redovnim učenicima srednjoškolskih ustanova (i uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika) sklapa Ugovor o povremenom radu redovitog učenika. Ugovor mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade. Puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno. Maloljetni redovan učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta. Između dva uzastopna radna dana maloljetni redovan učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno. Maloljetni redovan učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno. Zabranjen je rad maloljetnog redovnog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati prije podne. Ugovor se sklapa u tri istovjetna primjerka.

Zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima

Prema članku 21. Zakona o radu, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donosi Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik  (NN 89/15, 94/16) prema kojem maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju: štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima te poslove, postupke i rad koji su utvrđeni prilogom pravilnika.

Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:

 • koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada
 • koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem.                                                                                                            

Također, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense koji su otrovni i kancerogeni; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu. Iznimno od  navedenog, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Arena Hospitality Group d.d. neće prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposliti maloljetnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja te sposobnosti. U okolnostima kada maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, obavljati će ih isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe koju će Arena Hospitality Group d.d. kao poslodavac postaviti.

Nadziranje rada maloljetnika na određenim poslovima

Ako maloljetnik, njegov roditelj, odnosno skrbnik, radničko vijeće ili sindikat posumnjaju da poslovi koje obavlja maloljetnik ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, mogu zahtijevati od poslodavca da ovlašteni liječnik pregleda maloljetnika te da u nalazu i mišljenju ocijeni da li poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Troškove takvog  liječničkog pregleda te nalaza i mišljenja ovoga članka će snositi Arena Hospitality Group d.d.. Ako iz nalaza i mišljenja proizlazi da poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, Arena Hospitality Group d.d. je dužan maloljetniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, može mu otkazati na način i pod uvjetima propisanima  Zakonom o radu. Također, Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN 62/10, NN 93/14) radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja, utvrđuju se poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, te način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika kao i aktivnosti u kojima, uz prethodno odobrenje inspektora rada, smije uz naplatu sudjelovati osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje. Arena Hospitality Group d.d. može snositi veliku odgovornost za kršenje odredbi Zakona o radu koje se odnose na maloljetnike, te se takvo kršenje tretira kao teži prekršaj koji je kažnjiv novčanom kaznom.

Kolektivni ugovor - Arena Hospitality Group d.d.

Kolektivnim ugovorom i njegovim aneksima, Arena Hospitality Group d.d. i STUH (Sindikat turizma i usluga Hrvatska) su ugovorili zaštitu radnih prava i obveze maloljetnika koristeći mogućnosti propisivanja koja nudi hrvatsko radno zakonodavstvo i  Direktiva vijeća 94/33 EZ od 22.06.1994.g. o zaštiti mladih ljudi na radu (odredbe o radu maloljetnika, radnom vremenu, noćnom radu, pravu na odmor, tjednom odmoru, godišnjem odmoru, nagradama učenicima na obaveznoj praksi u punom radnom vremenu, itd.).

PROMJENA POLITIKE ZAŠTITE DJECE

Arena Hospitality Group d.d. pridržava pravo mijenjanja politike zaštite djece u bilo kojem trenutku,  u cijelosti ili bilo koji njezin dio ovisno o promjenama propisa ili poslovnim potrebama.