12 svibnja 2017

Organi Društva

Korporativne organe Društva čine Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština. Članovi korporativnih organa Društva dužni su svoja prava i obveze obavljati u skladu sa najboljim interesom Društva. Članovi Nadzornog odbora i Uprave biraju se i imenuju u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, koji ne ograničavaju raznolikost u pogledu dobi, spola, obrazovanja ili struke.

Glavna skupština

Sjednice Glavne skupštine Društva sazivaju se i održavaju te je Glavna skupština nadležna za pitanja utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Pozivi za glavnu skupštinu i odluke predložene i usvojene na Glavnoj skupštini javno se objavljuju u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva, Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, uključujući i na web stranicama Društva, Zagrebačke burze i sudskog registra. Prema sadašnjem Statutu Društva, ne postoji obveza dioničara da unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na početak 21. dana prije održavanja  Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja. Nema dionica Društva s posebnim pravilima kontrole i nema ograničenja prava glasa koja proizlaze iz dionica Društva. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Glavna skupština je, između ostalog, nadležna za izmjenu Statuta Društva odlukom donesenom većinom od 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini (osim odluke o odobrenom temeljnom kapitalu koja se donosi kvalificiranom većinom od 9/10 temeljnog kapitala zastupljenog  na Glavnoj skupštini). Prema sadašnjem Statutu Društva, Uprava može uz suglasnost  Nadzornog odbora, odlučiti o odobrenom temeljnom kapitalu izdavanjem novih dionica do iznosa od 51.287.210 kuna uz isključenje prava prvenstva dioničara u slučaju povećanja temeljnog kapitala do iznosa od 20.000.000 kuna vezano uz stjecanje udjela u društvima ili stjecanje stvari ili prava vezanih za hotelijersku djelatnost od osoba koje nisu povezane s Društvom. Sukladno odluci Glavne skupštine od 30. kolovoza 2017. godine, Društvo može stjecati vlastite dionice.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam članova, od kojih šest članova bira Glavna skupština Društva, a jednog člana može imenovati radničko vijeće Društva. Prema Statutu Društva, mandat članova Nadzornog odbora je do četiri godine, a sadašnji članovi Nadzornog odbora izabrani su i imenovani za mandat od 5. rujna 2018. godine do zaključenja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2019. godini. Član Nadzornog odbora može biti opozvan prije isteka mandata odlukom Glavne skupštine koja se donosi većinom od 3/4 danih glasova odnosno odlukom radničkog vijeća Društva. Ovlasti i rad Nadzornog odbora uređeni su Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Na dan 31. prosinca 2018. godine članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha (predsjedatelj), Yoav Arie Papouchado (zamjenik predsjednika), Kevin Michael McAuliffe, Abraham Thomas, Amra Pende, Lorena Škuflić i Damir Lučić. Sukladno  Statutu Društva i odluci Glavne skupštine, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na fiksnu mjesečnu naknadu za rad u Nadzornom odboru. Članovi Nadzornog odbora koji također djeluju kao članovi komisija ili odbora koje osniva Nadzorni odbor nemaju pravo na posebnu naknadu za svoj rad u tim odborima odnosno komisijama.

Uprava Društva

Uprava Društva sastoji se od minimalno dva i maksimalno pet članova koje imenuje Nadzorni odbor na mandat do pet godina. Na dan 31. prosinca 2018. godine članovi Uprave su: Reuel Israel Gavriel Slonim (predsjednik), Devansh Bakshi, Manuela Kraljević i Edmond Pinto (članovi). Treći član Uprave (Devansh Bakshi) imenovan je od strane Nadzornog odbora 30. listopada 2018. godine s učinkom od 1. veljače 2019. godine. Mandat imenovanih članova Uprave istječe 6. rujna 2021. godine, s oni mogu biti opozvani prije isteka mandata odlukom Nadzornog odbora donesen u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva. Ovlasti i rad Uprave regulirani su Statutom Društva i Poslovnikom o radu Uprave, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Konkretno, Uprava ima sveukupnu odgovornost za procese interne kontrole i upravljanja rizicima, uključujući za vođenje odgovarajuće računovodstvene evidencije i točno i fer evidentiranje transakcija. Uprava daje informacije o prirodi rizika i aktivnostima za ublažavanje izloženosti rizicima.