12 svibnja 2017

Odbori

Revizorski odbor

Revizorski odbor Društva sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz redova svojih članova: Lorena Škuflić (predsjednica), Amra Pende i Kevin Michael McAuliffe (članovi). Rad Revizorskog odbora uređen je odlukama Nadzornog odbora, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o reviziji, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja i nagrađivanje

Odbor za imenovanja i nagrađivanje sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz redova svojih članova: Amra Pende (predsjednica), Lorena Škuflić i Kevin Michael McAuliffe (članovi). Rad Odbora za imenovanja i nagrađivanje reguliran je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.