12 svibnja 2017

Odbori

Revizorski odbor

Revizorski odbor Društva sastoji se od četiri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz redova svojih članova: Ivana Matovina (predsjednica), Lorena Škuflić, Amra Pende i Kevin Michael McAuliffe (članovi). Rad Revizorskog odbora uređen je odlukama Nadzornog odbora, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o reviziji, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja

Odbor za imenovanje društva sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor među iz redova svojih članova: Kevin Michael McAuliffe (predsjednik), Lorena Škuflić i Amra Pende (članovi). Rad Odbora za imenovanja reguliran je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Odbor za primitke

Odbor za primitke društva sastoji se od tri člana koje Nadzorni odbor imenuje iz redova svojih članova: Amra Pende (predsjednik), Lorena Škuflić i Kevin Michael McAuliffe (članovi). Rad Odbora za primitke reguliran je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Odbor za održivost 

Odbor za održivost društva sastoji se od tri člana koje Nadzorni odbor imenuje iz redova svojih članova: Lorena Škuflić (predsjednica), Kevin Michael McAuliffe i Goran Nikolić (članovi). Rad Odbora za održivost reguliran je odlukama Nadzornog odbora, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.