12 svibnja 2017

Interne kontrole

Upravni odbor snosi sveukupnu odgovornost za sustav interne kontrole u Arena Hospitality Group i za revidiranje njegove prikladnosti i učinkovitosti. Sustav je osmišljen za upravljanje rizicima od nepostizanja poslovnih ciljeva, prije nego za uklanjanje istih, i usmjeren je na pružanje zadovoljavajućeg, ali ne i apsolutnog, osiguranja od eventualnih materijalnih pogrešnih prikazivanja.

Kako bi se izvršila ta odgovornost na način koji osigurava poštivanje zakona i propisa te potiče uspješno i učinkovito poslovanje, Direktori su uspostavili organizacijsku strukturu s jasnim operativnim procedurama, linijskom odgovornosti i delegiranim ovlastima. Arena Hospitality Group primjenjuje sustave interne kontrole i upravljanja rizicima vezano uz proces financijskog izvještavanja i proces izrade konsolidiranih izvješća. Ti sustavi uključuju politike i procedure kojima se osigurava vođenje adekvatnih računovodstvenih evidencija te točno i objektivno knjiženje transakcija, što omogućava izradu konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s MSFI standardima usvojenim od Europske Unije.

Revizorski odbor formalno revidira djelovanje i učinkovitost politika i procedura interne kontrole u Arena Hospitality Group radi prepoznavanja, procjene i izvještavanja o rizicima. U slučaju da se prilikom revizije uoče eventualni značajni propusti ili slabosti, poduzimaju se potrebne mjere radi ispravka istih.