12 svibnja 2017

Društvena odgovornost

Kao jedna od vodećih hotelskih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi, Arena Hospitality Group je u potpunosti svjesna utjecaja koje naše aktivnosti i poslovanje imaju na okoliš i na društvene zajednice u kojima poslujemo. Stoga želimo preuzeti odgovornost i s našim doprinosom odigrati vodeću ulogu u stvaranju pozitivnih promjena kroz:

Zdravlje i sigurnost

U Areni nastojimo slijediti dobre prakse iz područja zaštite na radu i kontinuirano se usavršavati kako bismo svojim zaposlenicima osigurali sigurno i zdravo radno okruženje. Pored toga, trudimo se kontinuirano i pravovremeno educirati svoje zaposlenike o rizicima kojima su izloženi i o odgovarajućim mjerama i sredstvima zaštite na radu. Postupamo u skladu sa zakonskim zahtjevima u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Sustav koji smo primijenili obuhvaća sve djelatnike koji su naši zaposlenici, ali i one koji nisu zaposleni po ugovoru o radu, a čiji rad ili mjesto rada podliježu kontroli Društva.

Uprava Arene obvezuje se stručno i odgovorno uspostaviti, pratiti i upravljati svim aspektima zdravstvenih i sigurnosnih rizika. Uz stručni tim u središnjem uredu, u čitavoj Grupi postoje i osobe odgovorne za zdravlje i sigurnost, u skladu sa zakonskim zahtjevima. Rukovoditelji Grupe odgovorni su za uspostavljanje i promicanje politike zdravlja i sigurnosti na niže razine.

Raznolikost i ravnopravne prilike

Arena se u potpunosti zalaže za poštovanje i pravedno postupanje prema svima, uklanjanje diskriminacije i aktivno promicanje ravnopravnih mogućnosti i pravednosti. Ne podržavamo ni jedan oblik ponašanja u radnim, poslovnim i drugim odnosima kojima se narušava ljudsko dostojanstvo. Ne toleriramo uvrede, ponižavanje, zlostavljanje ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja na radnom mjestu. Arena podržava raznolikost i promiče ravnopravnost prilika za sve zaposlenike, studente i kupce neovisno o njihovoj dobi, invaliditetu, rodu, braku, civilnom partnerstvu, trudnoći, majčinstvu (uključujući očinstvo), rasi (boja kože, etničko ili nacionalno podrijetlo), vjeroispovijesti, vjeri (uključujući i njezinu odsutnost), spolu, seksualnoj orijentaciju, obveze skrbi za „zaštićenu osobinu“, uključujući uzdržavane članove zajednice, socioekonomsku pozadinu, udruživanje, sindikalne aktivnosti ili bilo kakve nepovezane ukinute kaznene presude. Na najvišim upravljačkim razinama organizacije biraju se članovi Nadzornog odbora i Uprave, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom društva, koji ne sadrže ograničenja raznolikosti u pogledu dobi, spola, obrazovanja ili profesije.

Kolektivni pregovori

Arena u potpunosti poštuje prava radnika na udruživanje u radnička vijeća i sindikate kao i njihovo pravo na napuštanje takvih udruženja. Jamčimo da nijedan radnik neće biti u nepovoljnom položaju zbog članstva u udruženjima ili sudjelovanja, odnosno nesudjelovanja u njihovim aktivnostima. Kontinuirano održavamo i nastojimo redovito unaprjeđivati socijalni dijalog i u potpunosti štititi prava radnika i regulirati njihove obveze i prava putem kolektivnih ugovora i njihovih pravovremenih izmjena i dopuna. Osiguravamo sve potrebne uvjete za rad radničkog vijeća. Surađujemo s radničkim vijećem u svim slučajevima propisanim zakonom i situacijama u kojima radničko vijeće ostvaruje koristi, čak i iako u tim slučajevima suradnja nije obvezna. Arena je u Hrvatskoj sa sindikatom sklopila poseban kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor redovito se primjenjuje u punom opsegu. O svim izmjenama kolektivnog ugovora pregovaraju i raspravljaju Uprava i predstavnici sindikata, a odluke se donose jednoglasno. Sloboda udruživanja zaposlenika ostvaruje se na razini Društva, bez ograničenja, a Uprava Društva u potpunosti podržava takvu slobodu. Naš je pristup na svim tržištima na kojima poslujemo isplatiti plaće i druge naknade u iznosu iznad minimalnog iznosa propisanog zakonom, uzimajući u obzir kretanja na lokalnom tržištu i u hotelskoj industriji. Kolektivni ugovor u Hrvatskoj naše je sredstvo reguliranja plaća i drugih naknada, s ciljem osiguravanja jednakih uvjeta plaća na istim ili sličnim radnim mjestima. Kolektivnim ugovorom uređuje se trajanje radnog vremena, godišnjih odmora i drugih izostanaka s rada koji moraju biti sukladni obveznim odredbama nacionalnih propisa iz područja rada.

Ljudska prava

U svojstvu društva uvrštenog na Vodeće tržište, Arena Hospitality Group, njezine podružnice, povezana društva i hoteli kojima upravlja u svim zemljama, uključujući sva društva grupacije Arena Hospitality Group, prihvaćaju obvezu osigurati sveobuhvatne društvene, etičke i ekološke prakse u okviru svojeg poslovanja i lanca opskrbe na svim tržištima na kojima posluju. U tu je svrhu Arena implementirala Politiku ljudskih prava kako bi učinkovitije upravljala ovim pitanjem. Politika ljudskih prava Grupe definira osnovne standarde ljudskih prava koje će Grupa poštovati u svakom trenutku i čije poštivanje Grupa očekuje od svojih poslovnih partnera. Navedeni standardi ljudskih prava predstavljaju temelj naše Politike odgovorne i etičke nabave. Osim što se temelji na relevantnom lokalnom i nacionalnom zakonodavstvu, ova politika usvaja načela iz Opće deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, kojom se definiraju prava na koja pripadaju svakom ljudskom biću, a obuhvaća područja poput zapošljavanja, obrazovanja i dostojanstvo i Međunarodne organizacije rada, agencije UN-a čija je misija promicanje prava na radu, pristojne mogućnosti zapošljavanja, socijalne zaštite i jačanja dijaloga u rješavanju pitanja povezanih s radom. Konvencije MOR-a izgrađuju okvir etičkih standarda rada.

Politikom ljudskih prava utvrđuju se sljedeći poslovni zahtjevi:

  • Zaposlenje je slobodno (nema prisilnog, vezanog ili zatvorskog rada)
  • Poštuje se sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
  • Radni uvjeti sigurni su i higijenski
  • Ne smije se koristiti dječjim radom
  • Plaće se isplaćuju
  • Radno vrijeme nije prekomjerno
  • Ne primjenjuje se nezakonita diskriminacija
  • Nije dopušteno grubo ili nehumano postupanje

Utjecaj na zajednicu i društvo

Arena, u svojstvu vlasnika i operatora hotela, turističkih naselja i kampova prepoznala je važnost brige o svojim lokalnim zajednicama i ljudima koji u njima žive. Pozitivan doprinos tim zajednicama ostvarujemo na nekoliko načina. Aktivno sudjelujemo u brojnim aktivnostima prikupljanja sredstava tijekom cijele godine, a koja čine veliku razliku u životima ljudi i okolišu. Također, angažiramo svoje lokalne zajednice kroz volontiranje, lokalna partnerstva i dobrotvorne organizacije. Iako je „Biti dio svoje zajednice“ temelj poslovanja kojemu se pridaje najmanja važnost i ostvaruje nizak učinak, nastavljamo se snažno zalagati u tom području, preispitujemo svoju zajednicu i mogućnosti dobrotvornih aktivnosti kako bismo osigurali najveći učinak na lokalnoj razini, s odjekom na globalnoj razini i podršku u ostvarenju svojih ciljeva i odgovornosti. Arena pridodaje veliki značaj bliskoj suradnji sa svojim relevantnim dionicima, odnosno investitorima, zaposlenicima, sindikatima, dobavljačima, javnim tijelima i lokalnim zajednicama. Ne postoji formalna struktura kojom se definiraju učestalost i oblik interakcija i angažmana, ali u praksi do angažmana uglavnom dolazi nakon što relevantni dionici pokrenu pitanja koja ih zabrinjavaju. Društvo odgovara na zahtjeve odmah i temeljito. Ovisno o težini problema na koje se ukazuje, Uprava Društva uključuje se izravno ili neizravno. Uprava također redovito komunicira s relevantnim dionicima o strategiji Društva, budućim planovima i pozicijama. Arena nastavlja surađivati sa svojim dobavljačima kako bi pomogla u ostvarivanju svojih okolišnih, društvenih i upravljačkih inicijativa, a nedavno je uložila u internetska rješenja kako bi procjena dobavljača i provjera bili besprijekorni i kako bi se osigurala usklađenost s politikom nabave. Ovaj je pilot program operativan u Hrvatskoj, a predviđena je primjena diljem Grupe.